top of page
AWARDS & RECOGNITIONS
 • Raja Ram Mohan Roy National Award Bharat Gaurav Award

 • Dr. Babasaheb Ambedkar National Award

 • Vidnyan Ratna Puraskar

 • Rashtra Bhushanam Puraskar

 • Vishwa Tatva Bhushana Award

 • Punya Mudra Puraskar by PMC

 • Marathawada Gaurav Puraskar

 • Sahyadri Navratna Puraskar by Mumbai Doordarshan

 • Shikshan Ratna Puraskar Bhrunga Rushi Puraskar - September

 • Millennium Award by Zoroastrian College

 • Award of Excellence in Education

 • Samata Puraskar

 • Pradnyawant Puraskar

 • Dharma Bhushanam Puraskar

 • Ambassador for Peace Awarded by IIFWP

 • Bhakti Bhushanam Puraskar Awarded by Mantralayam

 • Samata Award Loknete Yashwantrao Chavan Shikshak and Vidyarthi Puraskar

 • Madhav-Mandakini Award Alandi Bhushan Puraskar

 • Garuda Award

 • Morya Gosavi Puraskar

bottom of page